This project has been funded with support from the European Commission. The author is solely responsible for this publication (communication) and the Commission accepts no responsibility for any use may be made of the information contained therein. In compliance of the new GDPR framework, please note that the Partnership will only process your personal data in the sole interest and purpose of the project and without any prejudice to your rights.

Reģionālo prasmju padomju plāna ziņojuma mērķis ir veicināt 21. gadsimta prasmju izpratni, identificēšanu un attīstību reģionam specifiskos un ar darba tirgum atbilstošos kontekstos, izmantojot daudzu iesaistīto pušu sadarbību. Ziņojumā ir sīki aprakstīts iesaistīto pušu sadarbības aspekti, lai izveidotu veiksmīgu daudzveidīgu iesaistīto pušu sadarbības modeli, kura uzdevums ir novērtēt un attīstīt 21. gadsimta prasmes, vadoties pēc darba tirgus vajadzībām, tehnoloģiju tendencēm un dzimumu īpatnībām.

Pārskats sastāv no šādām galvenajām nodaļām:

  • Pirmajā nodaļā ir aprakstīti kritēriji iesaistītām un uzņēmējdarbību veicinošām universitātēm kā labvēlīgas vides nodrošinātājām 21. gadsimta prasmju attīstībai.
  • Otrajā nodaļā ir aprakstīts teorētiskais ietvars dažādām iesaistīto pušu iesaistīšanas stratēģijām un pieejām, pamatojoties uz zinātniskās literatūras apskatu.
  • Trešajā nodaļā ir aprakstīta esošā nacionālā pieredze un mehānismi iesaistīto pušu iesaistīšanai Latvijā un Serbijā – valstīs, kurās tiks pilotēti projekta rezultāti. Tajā ir arī apkopoti secinājumi no iesaistīto pušu intervijām, tostarp par ierosinātajiem uzlabojumiem.
  • Priekšlikums iesaistīto pušu iesaistīšanas plānam, kurā detalizēti aprakstīts iesaistīto pušu iesaistīšanas modelis, galvenie mehānismi un pienākumi, ir aprakstīts ceturtajā nodaļā.
  • Galvenie secinājumi, atsauces un pielikumi pievienoti ziņojuma beigās, bet kopsavilkums – ziņojuma sākumā.
© 2024 Be21 Skilled. All rights reserved
menuchevron-down